Privacy Statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe de Oostkerk omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.deoostkerk.nl en kopers van toegangsbewijzen van de (mede) door de Oostkerk georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna “de gebruiker”).

Door gebruik te maken van deze website en/of indien je via deze website gegevens aan de Oostkerk verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van de Oostkerk, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wanneer je via de Drvkkery een ticket koopt, vragen zij om de volgende gegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om jou van een optimale dienstverlening te kunnen voorzien:

  1. Voornaam
  2. Achternaam
  3. E-mailadres
  4. Adres
  5. Telefoonnummer

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende zaken:

  1. Het toesturen van het toegangsbewijs per mail
  2. Informeren over het evenement waarvoor het toegangsbewijs gekocht is. Dit bestaat uit algemene informatie over aanvangstijden, parkeermogelijkheden en andere algemene informatie over de Oostkerk, als wel informeren wanneer een evenement is geannuleerd of verplaatst.
  3. Controle van voor- en achternaam met identiteitsbewijs indien er een verdachte situatie met het ticket optreedt bij bezoek aan de Oostkerk
  4. Het eventueel toezenden van een vergelijkend aanbod na afloop van het evenement

Deze gegevens verzamelen wij voor uitvoering van de overeenkomst en op basis van een gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Je gegevens worden geregistreerd in de ticketdatabase van de Drvkkery. 

De Oostkerk en De Drvkkery gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens. De Oostkerk heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je de Oostkerk ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die De Ooskterk over jou verzamelt via de website. Hieronder valt ook de aanmelding voor de nieuwsbrief.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Voor onze bezoekers- en doelgroepanalyses bewaren we jouw gegevens tot maximaal 7 jaar na het laatste contact. Na deze termijn worden de gegevens automatisch vernietigd.

VIDEO & FOTO

Het kan ook zijn dat er video’s gemaakt worden als sfeerbeeld van een evenement. Hierbij beroepen we ons eveneens om de grondslag gerechtvaardigd belang, gezien de privacyschending van gefilmde bezoekers minimaal is.

Foto’s: Foto’s worden gebruikt als sfeerverslag voor evenementen van Gebouw-T. Zij worden gedeeld via de website en Facebookpagina van Gebouw-T of gelieerde evenementen. We beroepen ons op de grondslag gerechtvaardigd belang, gezien de privacyschending van gefotografeerde bezoekers minimaal is. Je hebt het recht een verzoek tot verwijdering van foto en/of videobeeld per mail in te dienen via info@deoostkerk.nl. 

RECHTEN

Graag wijzen we je op je rechten als betrokkene, wanneer het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in onze database:
– Recht op informatie: je hebt het recht om aan ons te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
– Recht op inzage: je hebt het recht om jouw gegevens in te zien.
– Correctierecht: je hebt het recht om een verzoek tot correctie van jouw gegevens in te dienen.
– Recht van verzet of het beperken of wissen van persoonsgegevens: je hebt het recht om aan ons te vragen jouw gegevens uit onze database te verwijderen. Dat recht geldt alleen als de gegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Als je bijvoorbeeld nog een concert of voorstelling bij ons bezoekt, dan blijven je gegevens tot en met het bezoek nog in onze database aanwezig. Daarna zullen wij jouw gegevens conform je verzoek anonimiseren en verwijderen we alle herleidbare persoonsgegevens.
– Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit): je hebt het recht om gegevens beschikbaar gesteld te krijgen op een dergelijk manier dat je deze zelf gemakkelijk door kan geven aan een andere verantwoordelijke.
– Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien je gebruik wilt maken van jouw rechten als betrokkene, stuur ons dan een mail waarin je aangeeft van welk(e) recht(en) je gebruik wenst te maken. Wij zullen uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je bericht reageren op je verzoek.

WEBSITES VAN DERDEN

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals sponsors van de Oostkerk of samenwerkingspartners. Bezoek voor het privacy beleid van deze derden de desbetreffende websites. De Oostkerk is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacy Statement van De Oostkerk.

WIJZIGINGEN

De Oostkerk behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van de Oostkerk te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:

De Oostkerk

Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 07 februari 2023